Obchodní podmínky

Obchodní společnosti NODO Group SE,
IČO 17556759,
se sídlem Americká 362/11, Vinohrady, 120 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
odd. H vložka 2574

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Obchodní společnost NODO Group SE (dále jen „Poskytovatel“) v souladu se smlouvou o poskytnutí IT služeb, servisní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytování správy sociálních sítí, těmito podmínkami a obecně závaznými právními předpisy poskytuje třetím osobám (dále jen „Zákazník“) služby v oblasti informačních technologiích. 

1.2. Tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP“) podrobně definují vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a navazují na uzavřenou smlouvu. V případě odlišných ujednáních uvedených ve smlouvě a v OP má přednost smlouva. Smluvní vztah se dále řídí zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a též zák.č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2. Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1. Zákazník se zavazuje v průběhu celé spolupráce poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Poskytovatele. 

2.2. Zákazník je povinen v případě, že v rámci poskytování služeb Poskytovatelem bude docházet ke zpracování osobních údajů, které v rámci platných právních předpisů podléhají předchozímu souhlasu jakékoli třetí osoby, zabezpečit na své náklady takový souhlas tak, aby zpracování dat probíhalo v souhlasu se zákonem. 

2.3. Zákazník se zavazuje zajistit pro Poskytovatele potřebné technologické a organizační podmínky, zákazník je zejména povinen poskytnout či předat Poskytovateli podklady a informace týkající se provozu a poskytování IT služeb, podklady pro správu sociálních sítí. Zákazník je se zavazuje poskytnout přístup k programovému vybavení a k automatizovanému či neautomatizovanému informačnímu systému Zákazníka, a to v rozsahu nezbytném pro plnění poskytovaných služeb. 

2.4. Zákazník se zavazuje nevyvíjet jakoukoli činnost, jež by vedla k narušení poskytovaných služeb jak vůči Zákazníkovi, tak i případně vůči dalším zákazníkům Poskytovatele. 

2.5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s těmito OP v dohodnuté kvalitě a kvantitě. 

2.6. Poskytovatel se zavazuje Zákazníka informovat o všech podstatných skutečnostech, které se týkají poskytovaných služeb a poznatků výzkumu a vývoje v oblasti IT či správy a fungování sociálních sítí. 

2.7. Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, zavazuje se Poskytovatel řešit případné požadavky ze strany zákazníka v následujících termínech a za níže uvedených podmínek 2.7.1. Smlouva o poskytování IT služeb, servisní smlouva

2.7.1. Smlouva o poskytování IT služeb, servisní smlouva

a) Kritická priorita – do šesti (6) hodin od nahlášení požadavku Zákazníkem (Kritická priorita - Web zcela nefunguje z důvodu technické chyby na hostingových prostředcích Poskytovatele; pro vyloučení vše pochybností Kritická priorita může nastat pouze v případě, že Zákazník využívá hostingových služeb Poskytovatele). V případě, kdy problém vznikl v důsledku přístupu Zákazníka k FTP, MySQL, není oprava do 6 hodin garantována, nicméně Poskytovatel se zavazuje vzniklý problém odstranit co nejrychleji dle svých časových a technických možností. 

b) Vysoká priorita – do dvanácti (12) hodin od nahlášení požadavku Zákazníkem (Vysoká priorita - nefunkčnost části webu, přičemž je web jako celek beze změn pro návštěvníky viditelný; pro vyloučení všech pochybností Vysoká priorita může nastat pouze v případě, že Zákazník využívá hostingových služeb Poskytovatele). V případě, kdy problém vznikl v důsledku přístupu Zákazníka k FTP, MySQL, není oprava do 12 hodin garantována, nicméně Poskytovatel se zavazuje vzniklý problém odstranit co nejrychleji dle svých časových a technických možností. 

c) Střední priorita - do jednoho (1) pracovního dne od nahlášení požadavku Zákazníkem (Střední priorita - Jednoduché úkony typu nastavení různých aspektů v administračním rozhraní webu nebo instalace kritických bezpečnostních aktualizací). 

d) Nízká priorita – do tří (3) pracovních dnů od nahlášení požadavku Zákazníkem (Nízká priorita - Časově náročnější úkony typu úprav webu, designu a aktualizace) 

e) Výše uvedené lhůty pro vyřízení požadavku Zákazníka je Poskytovatel povinen dodržet pouze za předpokladu poskytnuté součinnosti ze strany Zákazníka (zpřístupnění pracoviště, poskytnutí přístupových údajů v případě, že Zákazník využívá hostingové služby třetí osoby atp.). 

f) Své požadavky je Zákazník povinen/oprávněn hlásit elektronicky na adresu info@nodogroup.cz .com v případě požadavků s Kritickou nebo Vysokou prioritou je oprávněn Zákazník hlásit tyto požadavky i telefonicky na telefonní číslo uvedené na webových stránkách Poskytovatele, popř. uvedené ve smlouvě.

2.7.2. Smlouva o poskytování správy sociálních sítí 

a) Kritická priorita – do tří (3) hodin od nahlášení požadavku Zákazníkem, je Poskytovatel povinen reagovat (Kritická priorita - jedná se o kritickou komunikaci, kde hrozí poškození dobrého jména Objednavatele; pro vyloučení všech pochybností může kritická priorita nastat pouze v případě správy profilu Zákazníka Poskytovatelem). 

b) Střední priorita – do jednoho (1) pracovního dne od nahlášení požadavku Zákazníkem (Střední priorita - Jednoduché úkony typu nastavení profilu, přidání předem připravených příspěvků, kdy se mění čas jejich zveřejnění). 

c) Nízká priorita – do čtyř (4) pracovních dnů od nahlášení požadavku Zákazníkem (Nízká priorita - Časově náročnější úkony typu vytvoření nových grafických prací, fotografické práce) 

d) Výše uvedené lhůty pro vyřízení požadavku Zákazníka je Poskytovatel povinen dodržet pouze za předpokladu poskytnuté součinnosti ze strany Zákazníka. 

e) Své požadavky je Zákazník povinen/oprávněn hlásit elektronicky na adresu info@nodogroup.cz v případě požadavků s Kritickou prioritou je oprávněn Zákazník hlásit tyto požadavky i telefonicky na telefonní číslo uvedené na webových stránkách Poskytovatele, popř. uvedené ve smlouvě. 2.8. Poskytovatel je oprávněn odepřít poskytované služby v případě prodlení Zákazníka a) se splněním závazků uvedených v čl. 2.1.-2.4. těchto OP delším než 10 kalendářních dnů, b) se splněním povinnosti uhradit cenu za poskytované služby delším než 30 kalendářních dnů, c) se splněním jakéhokoliv závazku Zákazníka dle smlouvy či OP, pro jehož nesplnění je Poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy

2.8. Poskytovatel je oprávněn odepřít poskytované služby v případě prodlení Zákazníka a) se splněním závazků uvedených v čl. 2.1.-2.4. těchto OP delším než 10 kalendářních dnů, b) se splněním povinnosti uhradit cenu za poskytované služby delším než 30 kalendářních dnů, c) se splněním jakéhokoliv závazku Zákazníka dle smlouvy či OP, pro jehož nesplnění je Poskytovatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy.

3. Práva k duševnímu vlastnictví a licenční ujednání 

3.1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že a) produkty, včetně veškerých dokumentů a informací k těmto produktům, které Zákazník získá prostřednictvím nebo přímo od Poskytovatele, obsahují chráněné informace Poskytovatele, poskytovatelů jejich licencí či dalších dodavatelů a jsou chráněny autorským zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy včetně mezinárodních úmluv; b) úplné vlastnické právo a nárok na produkty včetně všech dokumentů a informací náleží buď Poskytovateli nebo poskytovatelům jejich licencí, není-li ve smlouvě o poskytování služeb stanoveno jinak; c) není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou produkty licencovány, nikoli prodávány a jejich vlastnické právo k jednotlivým kopiím náleží buď Poskytovateli nebo poskytovatelům licencí a nepřechází na Zákazníka; d) Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit do patičky webu Zákazníka odkaz na svou společnost, jakožto zhotovitele projektu Zákazníka; e) Poskytovatel si vyhrazuje veškeré práva, jež nejsou Zákazníkovi výslovně poskytnuta.

3.2. Není-li stanoveno jinak, není Zákazník oprávněn obdržet, prohlížet, používat či mít přístup ke zdrojovým kódům produktů.

3.3. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s licenčními podmínkami Poskytovatele i poskytovatelů jejich licencí. Zákazník souhlasí s licenčními ujednáními, která byla vydána majiteli softwarových produktů jako součást jednotlivých produktů.

3.4. Zákazník nesmí dekódovat, rozkládat či zpětně sestavovat či jinak nakládat s produkty, vytvářet z nich odvozeniny, pokud takovou činnost výslovně i přes toto omezení nepovolují obecně závazné právní předpisy. Povoluje-li zákon některou z činností uvedených v tomto článku, je Zákazník povinen informovat Poskytovatele nejméně 10 dní před zahájením takové činnosti. Zákazník nesmí produkty použít k vývoji funkčně podobného softwaru.

3.5. Zákazník je oprávněn používat pouze dohodnutý počet licencí. Zákazník nesmí pronajímat, půjčovat, leasovat nebo jiným způsobem přímo či nepřímo převést či distribuovat produkty poskytnuté Poskytovatelem (např. software, fotografie, vide či jiné grafické práce). Zákazník není oprávněn třetí straně umožnit přístup k softwarovým produktům.

3.6. Poskytovatel neručí za správnou funkci softwarových produktů v případě, že jsou na chybně nakonfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Poskytovatel dále neručí za správnost výstupů předávaných správcům daně, státním úřadům, obchodním partnerům a dalším subjektům.

4. Cena za poskytované služby

4.1. Cena za poskytované služby je stanovena ceníkem Poskytovatele nebo stanovena přímo ve smlouvě. Cena je vždy uvedena bez DPH. K ceně bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

4.2. Cenu za poskytované služby je Zákazník povinen platit bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele, a to na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) Poskytovatelem. Není-li dohodnuto jinak, vystavuje Poskytovatel daňové doklady vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly služby poskytnuty; přílohou daňového dokladu je přehled poskytnutých služeb. Splatnost daňového dokladu činí 14 dnů od jeho vystavení. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny za poskytnuté služby, je Poskytovatel oprávněn účtovat si úrok z prodlení ve výši 0,15% denně z dlužné částky. Zákazník souhlasí s tím, že faktury vystavené Poskytovatelem budou vystavovány v elektronické podobě ve formátu pdf. a budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty

4.3. Cena za poskytnuté služby se považuje za zaplacenou okamžikem připsání na bankovní účet Poskytovatele.

4.4. Nedohodnou-li se Zákazník a Poskytovatel jinak, je Poskytovatel oprávněn jednostranně změnit ceny služeb stanovené v ceníku s tím, že pro Zákazníka je taková změna účinná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy ke změně došlo a kdy tato změna byla uveřejněna na internetových stránkách Poskytovatele. V případě, kdy jsou podmínky pro Zákazníka méně výhodné, má tento právo odstoupit od smlouvy, a to nejpozději ke dni účinnosti změn ceníku.

5. Odpovědnost za škodu 

5.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a v rozsahu stanoveném těmito OP. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a minimalizaci vzniklých škod. 

5.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za prodlení či škodu způsobenou prodlením s plněním povinností druhé smluvní strany. 

5.3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení či škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

5.4. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé vlivem výpadku internetu, síťového napadení, vypnutím či restartováním počítače, zavirováním počítače, útokem ze sítě internet nebo z jiné sítě, poruchou hardwaru či softwaru. 

5.5. Poskytovatel neodpovídá za škody, které byly způsobeny konáním či opomenutím Zákazníka spočívající v a) nesprávnou obsluhou hardwaru neb softwaru, b) nedodržením licenčních podmínek na software ze strany Zákazníka, c) neoprávněným nebo neodborným zásahem Zákazníka do hardware či software, d) nedostatečnou ochranou anebo zneužitím přístupových jmen a hesel Zákazníka. Pro vyloučení všech pochybností se za Zákazníka považují všichni jeho pracovníci a či ostatní osoby, které využívali poskytovanou službu. 5.6. Odpovědnost poskytovatele za vady spočívá a) opravě nebo výměně produktu či jiného materiálu nesplňujícího garantované záruky; b) poradenství zákazníkovi; c) poskytnutí slevy z kupní ceny nebo uhrazených poplatků.

5.7. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud poskytovatel bez ohledu na čl. 5.1. – 5.6. bude na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu či jakéhokoliv orgánu státní správy označen jako osoba odpovědná za škodu vzniklou Zákazníkovi z porušení smluvních povinností, závady, chyby či neshodnosti produktu, služeb podpory či jiných služeb nebo materiálů případně uznán povinnou z mimosmluvní odpovědnosti, celková odpovědnost Poskytovatele nepřesáhne a) u jednorázových plnění celkovou výši ceny za takové plnění bez příslušného DPH; b) u opakujících se plnění šestinásobek měsíční fakturované ceny vadné služby. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že toto omezení náhrady škody se sjednává bez ohledu na to, zda náhrada dle této smlouvy splní svůj účel. Ustanovení těchto OP rozdělují rizika mezi Zákazníka a Poskytovatele, přičemž cenová politika Poskytovatele odráží toto rozdělení rizik a uvedené omezení odpovědnosti. 

5.8. Zákazník bere na vědomí, že produkty nejsou odolné vůči poruchám a nebyly vytvořeny, vyrobeny ani zamýšleny pro použití ani nebudou použity ve vývoji zbraní hromadného ničení, jako on-line řídicí systémy v nebezpečném prostředí vyžadujícím bezporuchový provoz, jako je provoz jaderných zařízení, leteckých navigačních a komunikačních systémů, systému řízení letového provozu, lékařských přístrojů podporujících životní funkce nebo zbraňových systémů, v nichž by selhání produktů mohlo přímo způsobit smrt, zranění nebo závažné materiální či ekologické škody. Zákazník dále bere na vědomí, že produkty nemohou nahrazovat jeho profesionální úsudek a v souladu s tím Poskytovatel, poskytovatelé jejích licencí ani její dodavatelé neodpovídají za používání produktů Zákazníkem ani za výsledky dosažené takovým používáním. Produkty jsou určeny výhradně k podpoře podnikatelské činnosti Zákazníka.

6. Trvání smluvního vztahu 

6.1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou smlouvy uzavírány na dobu určitou, a to na 24 měsíců s tím, že smlouva se automaticky prodlužuje na další období, a to i opakovaně, pokud některá ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejpozději 14 dní před uplynutím sjednané doby písemné oznámení, že již na dalším prodloužení smlouvy netrvá. 

6.2. Zákazník je oprávněn smlouvu předčasně ukončit výpovědí i bez udání důvodu s tím, že v takovém případě, je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli služeb částku ve výši 80% součtu předpokládaných plnění za každý kalendářní měsíc od ukončení smlouvy uplynutím výpovědní doby do konce smluveného období. Výše uvedená částka představuje paušální odškodnění za předčasné ukončení smlouvy. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena Poskytovateli. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářní měsíce od doručení výpovědi Zákazníka Poskytovateli. 

6.3. Obě smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit stanoví-li tak obecně závazné právní předpisy nebo smlouva či tyto OP. 

6.4. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Poskytovatel opakovaně v prodlení s plněním smluvních povinností a toto pochybení, resp. vady nebyly ze strany Poskytovatele napraveny ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než tři pracovní dny ode dne doručení výzvy Zákazníka Poskytovateli k odstranění vad plnění. Zákazník doručí výzvu vždy na kontaktní email uvedený ve smlouvě nebo na info@nodogroup.cz. 

6.5. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Zákazník v prodlení se splněním jakéhokoliv finančního závazku vůči Poskytovateli delším než 30 dní, a Zákazník nezjedná nápravu vadného stavu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Zákazníkovi k odstranění vadného stavu.

6.6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Zákazník opakovaně v prodlení s plněním povinností dle této smlouvy nefinančního charakteru a Zákazník nezjedná nápravu vadného stavu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele Zákazníkovi k odstranění vadného stavu. 

6.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, musí v něm být specifikován zákonný či smluvní důvod odstoupení, musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 

6.8. Smluvní vztah lze ukončit dohodou smluvních stran. Smluvní vztah zaniká zánikem Poskytovatele bez právního nástupce, zánikem či smrtí Zákazníka. 

6.9. Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá za trvání smluvního vztahu). Při ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu zanikají rovněž s okamžitou platností veškerá práva a licence poskytnuté a udělené Zákazníkovi. Další používání produktů s časově neomezenou licencí upravují podmínky a ujednání licenční smlouvy dodané s těmito produkty a vymezení používání. Zákazník nesmí nadále používat poskytované služby

7. Ochrana informací

7.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy: a) si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout nebo zpřístupnit informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“), b) mohou jejich zaměstnanci nebo zástupci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

7.2. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou nutnou pro plnění této smlouvy se obě strany zavazují neseznamovat se s věcným obsahem důvěrných informací druhé strany, neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této smlouvy. 

7.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, technické know-how, obchodní nebo marketingové informace a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

7.4. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana, b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací.

​​7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve jeden (1) rok po ukončení účinnosti této smlouvy. 

7.6. Za porušení povinností o ochraně informací dle těchto podmínek se nepovažuje poskytnutí informace, že Zákazník má uzavřenu Smlouvu o poskytování služeb, a informaci o počtu uživatelů služeb. Tyto informace mohou být poskytovány v rámci reportování Poskytovatele vůči autorům a majitelům užívaných softwarových produktů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními předpisy České republiky. 

8.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy a obchodních podmínek. 

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto OP s tím, že Zákazník bude o změně OP informován prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele www.nodogroup.eu. V případě nesouhlasu Zákazníka s novým zněním obchodních podmínek je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do 10 dní od uveřejnění nového znění OP na internetových stránkách Poskytovatele, nevyužije-li Zákazník svého práva ve stanovené lhůtě odstoupit, má se za to, že se změnou OP souhlasí. 

8.4. Tyto OP jsou účinné od 1.1. 2023 a pozbývají účinností okamžikem nabytí účinnosti pozdějších obchodní podmínek zveřejněných Poskytovatelem na jeho internetových stránkách. 

V Praze dne 26.1. 2023

Michal Kott
jednatel společnosti NODO Group SE

Detaily společnosti

Nodo Group SE
VAT 175 56 759
Americká 362/11 - Vinohrady
Praha PSČ 120 00

Kancelář:
Milady Horákové 386/63
170 00 Praha 7-Holešovice
Po-Pá: 10:00 - 15:00
Obchodní podmínky